ចាំតាំងពីលោក Arsene Wenger ក្លាយជាគ្រូបង្វឹករបស់ Arsenal គឺធ្លាប់ប្រកួតចាញ់ក្រុម ផ្សេងទៀត ក្នុង លទ្ធផលច្រើនគ្រាប់។ ហើយការចាញ់របស់ខ្លួនជាមួយក្រុម Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផលច្រើនក៏មិន មែនជា លើកទីមួយដែរ។ ខាងក្រោមនេះ​គឺជាលទ្ធផលដែល Arsenal ប្រកួតចាញ់ច្រើនគ្រាប់៖

  1. Arsenal 1-5 Bayern Munich, CL last 16 second leg, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=a_4wgUMxUMk

2. Manchester United 8-2 Arsenal, EPL 2011

https://www.youtube.com/watch?v=-9NBIQF2GV4

3. Chelsea 6-0 Arsenal, EPL 2014

https://www.youtube.com/watch?v=jwo_xYV6lhM

4. Liverpool 5-1 Arsenal, EPL 2014

https://www.youtube.com/watch?v=gS1Whb6tW-s

5. Manchester United 6-1 Arsenal, EPL 2001

https://www.youtube.com/watch?v=d98vLWzdP9A

6. Tottenham 5-1 Arsenal, Lg Cup 2008

7. AC Milan 4-0 Arsenal, CL last-16 2012

https://www.youtube.com/watch?v=bCmJjqMfo-k