មើលតែ Trailer រឿង “Beauty and The Beast” រួចហើយ តែមិត្តទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា រឿងនេះ ក៏មាន បទចំរៀងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ សម្រាប់បទចំរៀងដែលច្រៀងនៅក្នុងរឿងនេះ គឺមានចំណងជើងថា “Beauty and The Beast” ហើយក៏មាន Full MVដែលណា។ បើចង់ដឹងថាបទចំរៀងនេះ ពិរោះយ៉ាងណាអាចស្តាប់ Full MV នៅខាងក្រោមបាន៖