ធ្លាប់តែលឺគេនិយាយអំពីកីឡាករដែលទាត់បញ្ចូលទីច្រើនជាងគេ ប៉ុន្តែពេលនេះ សារពត៌មាន The Sun បានចេញនៅពត៌មានមួយ ដែលបង្ហាញអំពីកីឡាកររបួលយូរជាងគេចាប់តាំងពីរដូវកាល 2011-2012។ បើចង់ដឹងថាកីឡាករ ណាដែលរបួលយូរជាងគេអាចមើលតារាងខាងក្រោមបាន៖