ទីតាំង ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់ ដែលស្ថិតនៅជិតអាស្រមព្រះអង្គចេក ព្រះអង្គចម ជាកន្លែងមួយដែលគេធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំផុសស្មារតីសាមគ្គី បង្ហាញនូវសណ្តានចិត្ត ស្រលាញ់រាប់អាន និងវប្បធម៌ចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភ្លក្សរសជាតិក្នុងភាតរភាពជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសារតែមួយ។

ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់

ហើយនៅក្នុងភូមិបង្អែមនេះក៏មាន ការបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមចំនួន៦មុខ ដែលមានដូចជា៖ នំអាកោត្នោត, នំក្រូច, នំកូរ, នំល្ពៅបុក, នំតាប៉ែ និងនំអន្សមខ្នុរ ហើយអ្វីដែរកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺមានភ្លេងរាំកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយ រួមជាការញ៉ាំបង្អែមទាំង៦ នេះដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផង។

ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់
ភូមិបង្អែមនៃក្តីស្រលាញ់

វីដេអូ