សម្រាប់ World Cup 2018 ដែលប្រទេស Russia ជាម្ចាស់ គឺបានរៀបចំពហុកីឡដ្ឋានចំនួន​ 12 សម្រាប់ ទទួលការប្រកួតទាំង 64។ ពហុកីឡដ្ឋានទាំង 12 នោះ រួមមាន៖

  1. ពហុកីឡដ្ឋាន Luzhniki Stadium

2. ពហុកីឡដ្ឋាន Otkrytiye Arena (Spartak Stadium)

3. ពហុកីឡដ្ឋាន Krestovsky Stadium (Saint Petersburg Stadium)

4. ពហុកីឡដ្ឋាន Kaliningrad Stadium

5. ពហុកីឡដ្ឋាន Kazan Arena

6. ពហុកីឡដ្ឋាន Nizhny Novgorod Stadium

7. ពហុកីឡដ្ឋាន Cosmos Arena (Samara Arena)

8. ពហុកីឡដ្ឋាន Volgograd Arena

9. ពហុកីឡដ្ឋាន Mordovia Arena

10. ពហុកីឡដ្ឋាន Rostov Arena

11. ពហុកីឡដ្ឋាន Fisht Olympic Stadium (Fisht Stadium)

12. ពហុកីឡដ្ឋាន Central Stadium (Yekaterinburg Arena)