មិត្តយុវវ័យប្រាកដជាបានស្គាល់ នឹងស្តាប់បទជាច្រើនជាច្រើនរបស់ Vidcooler រួចមកហើយ។ ពេលនេះ គាត់ បានចេញនៅថ្មីមួយបទ ដែលមានចំណងជើងថា “អារម្មណ៏ទី1” ដែលមានការបកស្រាយ រួមជាមួយ អូន នីតា។ ហើយបទថ្មីនេះ ក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកស្តាប់ផងដែរ។ ដូច្នេះប្រសិនបើចង់ដឹងថាបទនេះ ពិរោះយ៉ាងណាអាចស្តាប់បទនេះនៅខាងក្រោមបាន៖