ញ៉ាំអីៗៗ ញ៉ាំម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប” នេះជាឃ្លាដែលយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់បានលឺ ហើយវាក៏យូរណាស់មកហើយដែរ តែឃ្លាននេះនៅតែបន្តពន្លើឡើងដដែលព្រោះថា នេះជាឃ្លាប្រចាំហាង ស៊ុបមួយដ៏ល្បីហើយមានអាយុកាលជាយូរណាស់មក ហើយហាងនេះក៏ជាហាងស៊ុប ដែលបង្កើតមុនគេ រសជាតិលើសគេ ផងដែរនៅកម្ពុជាយើង។

ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ហើយសំរាប់ថ្ងៃនេះដែរ ក្រុមការងារយើងសូមបង្ហាញនៅអ្វីដែលថ្មី ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ហាងស៊ុប ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថា មានអ្វីពិសេសខ្លះ។ ពិតណាស់ទាំង បន្លៃ ត្រី សាច់ និងទឹកស៊ុប ប្រចាំហាង គឺត្រូវបានចុងភៅ រៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីរក្សាបាននៅ គុណភាព រសជាតិ និងភាពជឿទុកចិត្តរបស់ភ្ញៀវ។

ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ហើយអ្នកណាៗ ក៏ដឹងថាហាងម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាយូរណាស់មក ហើយក៏ជាហាងស៊ុបដែលមានការគាំទ្រ ចូលចិត្តពីសំណាក់ភ្ញៀវគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈផងដែរ។ ចឹងហើយបើអ្នកនឹងឃើញចង់ញ៉ាំស៊ុបកុំភ្លេចណា “ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប”។

ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

វីដេអូ

ភោជនីយដ្ឋាន ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប
ទូរស័ព្ទ៖ 081 288 882
ទីតាំង៖ ភ្នំពេញ មាន ១០សាខា

1. Bak Tuk Branch ( North of Bak Tuk High School)
2. Sothearos Branch (In front of Botum Votey Pagoda)
3. Sorya Center Point (The 6th-8th Floor)
4. Sovanna Shopping Center (The 4th Floor)
5. Ratana Plazza Shopping Center (The 3rd Floor)
6. Bokor Branch ( West of Stop Bokor)
7. TK Avenue Mall
8. AEON Mall Phnom Penh (the 3rd Floor)
9. Siem Reap Branch
10. Sihanouk Ville Branch