ភាពយន្តបែបបាញ់បោះ The Hitman’s Bodyguard​​ ចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តលេជេន

THE HITMAN'S BODYGUARD

Sponsor By: Legend Cinema

THE HITMAN'S BODYGUARD THE HITMAN'S BODYGUARD

អង្គរក្សកំពូលរបស់ពិភពលោកទទួលបានកូនក្តីថ្មីម្នាក់ដែលជាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ដែលត្រូវថ្លែងទីបន្ទាល់នៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ ពួកគេត្រូវតែដាក់ភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេចេញហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យវាដល់ពេលជំនុំជម្រះ។

THE HITMAN'S BODYGUARD

អ្នកណាខ្លះចូលចិត្តភាពយន្តបែបបាញ់បោះ THE HITMAN'S BODYGUARD ត្រូវចិត្តតែម្តង អាចទស្សនាបាននៅរោងភាពយន្ត លេជេន #legendcinemahttps://kspg.tv/article/19065

Posted by Koh Santepheap TV on 17 សីហា 2017