លោកអ្នកនៅចាំអត់​កាលនោះ KSPG.TV បានបង្ហាញលោកអ្នករួចមកហើយ នៅហាងដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រ អាំង ចំហ៊ុយ ស្រស់ៗភ្លាមៗធំៗ តែម្តងនេះធំជាងមុនទៅទៀតលេងសុទ្ធតែគ្រឿងសមុទ្រធំៗអស់លេខចឹងហ្មង!

ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ

បើនិយាយទៅដោយសារតែមានការគាំទ្រពីសំណាក់ភ្លៀវដែលចូលចិត្តញាុំអាហារគ្រឿងសមុទ្រនោះ ធ្វើអោយហាងមីទាញតុងយាុំ ដាក់បន្ថែមនៅគ្រឿងសមុទ្រធំៗ ស្រស់ៗជាច្រើនប្រឡាក់គ្រឿងពិសេសដាក់អាំងមើលទៅគួរអោយចង់ញាុំ ធានាថាលោកអ្នកទៅពិតជាមិនខុសបំណងឡើយ។

ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ

ក្រៅពីម្ចាស់ហាងរូបនេះក៏មានលក់នៅ គ្រឿងសមុទ្រធំៗ ត្រូវបានដាក់អាំង និងចំហ៊ុយជាពិសេសភ្លាមៗនឹងមុខម្ហួបជាច្រើនទៀតដែលសិតស៊ឹងតែជាអាហារឆ្ងាញ់ឃើញហើយស្រក់ទឹកមាត់ចង់ញាុំតែម្តង នៅចំាកាលទៀតគ្នាយើង បើធំៗម្លឹងហើយ គ្រាន់តែឃើញរូបភាពចង់ទៅញាុំភ្លាមហ្មង ។

ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ

បើលោកអ្នកហើយចង់ភ្លក្សនូវអាហាររឿងសមុទ្រធំៗស្រស់ៗ  និងអាហារសម្រន់ជាច្រើនមុខ ឆ្ងាញ់ប្លែក នោះគឺ ហាងមីទាញតុងយាុំ។

ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ
ហាងមីទាញតុងយាុំ

ហាង មីទាញតុងយាុំ
Tel: 061​​ ​31 66 83​​​​​ / 098​​ 31 66 83
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ