ហាង​គុយទាវនាពេលបច្ចុប្បន្ន អាចនិយាយបានថាពិតជាសម្បូរណាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើង តែរសជាតិវិញ គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាម ជំនាញចុងភៅម្នាក់ៗ របស់ហាងនីមួយៗផងដែរ​ ។ សម្រាប់គុយទាវលោកអ្នក ធ្លាប់សាកច្រើនមកហើយមែនអត់?  ចុះគុយទាវតុងយាំុថៃនេះ ធ្លាប់សាកនៅហ្នឹង?

ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ

សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមណែនាំលោកអ្នកនៅហាងគុយទាវមួយកន្លែង គឺ ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ។ ស្រីនិចគុយទាវតុងយាំថៃ ដែលល្បីខ្លាំងនៅសន្ធរមុខ ពេលនេះបានប្ដូូរចេញពីក្រោយពេទ្យកុមារជាតិហើយ បច្ចុប្បន្នបានមកដបើកលក់នៅខាងលិចវិទ្យាលយ័សន្ធម៉ុក ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមខាងកើតហ្គារាសសាំង Total ( ជាប់ Total)។ ហាងស្រីនិច មានលក់ គុយទាវតុងយាុំ និងស៊ុបផងដែរ ដែលជាជម្រើសដល់ភ្ញៀវ ក្នុងបរិយាកាសជួបជុំមិត្តភក្រ និងគ្រួសារ ជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ ជាមួយរសជាតិថ្មីនេះ ធ្វើអោយលោកអ្នកមិនខកបំណងឡើយ ។
សូមបញ្ជាក់ថា ហាង ស្រីនិចគុយទាវតុងយាំមានតែមួយគ្មានពី ហើយគ្មានសាខាអ្វីទាំងអស់!

ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ
ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ

ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ

ទីតាំងថ្មី: ប្ថូរចេញពីក្រោយពេទ្យកុមារជាតិ មកក្បែរ ហ្គារាសសាំង Total ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ Tel: 015 929 822 ; 096 6020 393

វីដេអូ

តែ៧០០០៛នឹង ចានក៏ធំ រសជាតិក៏ឆ្ញាញ់ ចាំកាលទៀត!

តែ៧០០០៛នឹង ចានក៏ធំ រសជាតិក៏ឆ្ញាញ់ ចាំកាលទៀត!ហាងគុយទាវនាពេលបច្ចុប្បន្ន អាចនិយាយបានថាពិតជាសម្បូរណាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើង តែរសជាតិវិញ គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាម ជំនាញចុងភៅម្នាក់ៗ របស់ហាងនីមួយៗផងដែរ ។ សម្រាប់គុយទាវលោកអ្នក ធ្លាប់សាកច្រើនមកហើយមែនអត់? ចុះគុយទាវតុងយាំុថៃនេះ ធ្លាប់សាកនៅហ្នឹង អានបន្ដ: https://kspg.tv/article/20160#ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ#ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ Tel: 015 929 822 ; 096 6020 393#ទីតាំងថ្មី: ប្ថូរចេញពីក្រោយពេទ្យកុមារជាតិ មកក្បែរ ហ្គារាសសាំង Total ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

Posted by Facetaste on 6 តុលា 2017