ជា​រឿយ​ៗ KSPG.TV បាន​លើកយក​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ៗ​ មក​បង្ហាញ​ជូន ដូច​ផលិត​រថយន្ត និង​ប​ច្ចេ​វិទ្យា​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ ហើយ​នៅ​ក្នុងថ្ងៃ​នេះ ​KSPG.TV  បាន​លើកយក​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​មួយទៀត​គឺ​ដំណើរការ​តម្លើង យន្តហោះ វិញ​ម្តង​។ តើ​វា​ខុស​ប្លែក​ពី​ការ​ផលិត​រថយន្ត​យ៉ាងណា​ខ្លះ? មោះ​! ទស្សនា​វី​ដេ​អូ​ដូច​ខាងក្រោម​​ទាំងអស់​គ្នា​…

Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane

https://www.youtube.com/watch?v=DwDRCo3KaC0