បច្ចុប្បន្ន​ដោយសារ​តែ​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា​កាន់តែ​ទំនើប​ទើប​ធ្វើ​អោយ​ការងារ​របស់​មនុស្សយើង​ មាន​ភាព​ងាយស្រួល និង​រហ័ស។ជាក់ស្តែងបើ​យើង​សង្កេត​ទៅមើល​ប្រទេសដែល​ជឿន​លឿន យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថា វិស័យ​បច្ចេក​វិ​ទ្យាដើរតួ​នាទីជា​ចម្បងក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​។ យ៉ាងណាមិញ យើងក្រឡេក​ទៅ​មើល ប្រទេស​ជិតខាងយើង​ស្ថិ​ត​នៅតំបន់​អាស៊ានដូច​គ្នា គឺ​ប្រទេស សិង្ហ​បុរី ជា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍគេ​បាន​បង្កើត robot (​មនុស្ស​យន្ត​)ដើម្បីដើរតួ​នាទីធ្វើ​ជាអ្នក​រត់​តុនៅ​ហាង Pizza Hut  ហើយ robot នេះ បាន​រចនា​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន SoftBank ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ​ជា​អ្នក​រត់​តុ​នៅ Pizza Hut ។

im1ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន MasterCard បង្កើតអោយ​មាន​មនុស្ស​យន្ត​ស្រ​ដៀង​ទៅ​នឹង​មនុស្ស​ដែល​អាច​ទទួលយក​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ប្រាប់​អតិថិជន​អំពីបញ្ជីមុខម្ហូប និង​ទទួលយក​ការ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​របស់​ក្រុមហ៊ុន MasterCard ។

im7 im3

im1