អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ពិសេស​សម្រាប់​លោក​អ្នក Mac Book និង iMac តែងតែ​ចង់បាន OS 2 នៅ​លើ​កុំ​ព្យូ​ទ័រ​តែ​មួយ គឺ Mac OS របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple និង Widows OS របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។

Mac

Mac

Mac

តែ​ឥឡូវ​លោក​អ្នក​អាច​តម្លើង Windows បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង​បាន​ដោយ​ងាយស្រួល តាម​រយៈ USB ។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​មាន USB ទំហំ​ 8GB ឡើង សម្រាប់​ដាក់ Windows ជា​ប្រភេទ File ISO តោះ​! រៀន​វិធី​តម្លើង Windows ទាំងអស់​គ្នា…