តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Euro 2016 បានបង្ហោះនៅឈ្មោះកីឡាករទាំង ២៣ រូប របស់ប្រទេស Northern Ireland សំរាប់ យុទ្ធធានាការប្រកួតពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ។

Northern Ireland Player List
Northern Ireland Player List

ក្នុងនោះដែរ ក្រុមជំរើសជាតិ Northern Ireland គឺស្ថិតក្នុង Group C ។ ហើយត្រូវប្រកួតជាមួយ៖
• Polan Vs Northern Ireland (ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែមិថុនា)
• Ukraine Vs Northern Ireland (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិថុនា)
• Northern Ireland Vs Germany (ថ្ងៃអង្គារិ៍ ទី២១ ខែមិថុនា)