ជាធម្មតាយើងធ្វើ ការងារអង្គុយតាមរបៀបរៀងៗខ្លួន ដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ។ប៉ុន្តែដោយសារតែតម្រូវ ការធ្វើការងារយូរ ជាមួយកុំព្យូទ័រដូច្នេះក៏ពួកយើងមិនអាច ជៀសវាងបាន ហើយ​វាក៏ក្លាយជាផលប៉ះពាល់ ធ្វើអោយអ្នកមានការឈឺចង្កេះ ការ រងរបួសផ្សេងៗទៀតលើរូបរាងកាយរបស់ អ្នកដោយមិនបានដឹងខ្លួនក៏ថាបាន។

The way Correctly in front PC
The way Correctly in front PC

Correct in front PC 5

The way Correctly in front PC
The way Correctly in front PC

ដូច្នេះ វីដេអូខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងជួបបញ្ហាទាំងនេះ

ប្រភពពី YouTube Channel HowPCRuls