ម៉ោះៗ បាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគិតទៅញ៉ាំបាយនៅ​ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ ម្ដង លឺថាទើបតែមានម្ហូបថ្មីជាបុកកាពិត្រីបំពង មួយឈុតតែ ៨០០០៛ផង ហើយនៅមានម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខទៀត ទាំងព្រឹក​ ថ្ងៃត្រង់ នឹងពេលល្ងាច ចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយអីទៀត មកម្ដងបានច្រើនមុខហើយហ្នឹង។

ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​

បុកកាពិត្រីបំពង ដែលជាអាហារថ្មីរបស់ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ មានចាប់ផ្ដើមបម្រើជូនលោកអ្នកអោយបានពិសារហើយ មានទាំងឈុតតូចតម្លៃ ៨០០០៛ ព្រមទាំងឈុតធំ តម្លៃ ២០០០០៛ នឹងបាយឆាច្រើនជម្រើស ក្នុងតម្លៃ ៨០០០៛ មានលក់តាំងពីពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ ដល់ពេលល្ងាច។

ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​

កុំខ្វល់ច្រើនអី! មកញ៉ាំអាហារនៅហាង ហាង ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ មក ទាំងអាហារបីពេល ច្រើនមុខ មិនថាជាអាហារបែបបុកល្ហុង បុកកាពិ បាយឆា ប៉ុណ្ណោះទេ នៅមានស៊ុបក្ដៅៗ គុយទាវតុងយ៉ាំរសជាតិជក់មាត់ទៀតផង។ ចាំអីទៀត! មកពេលណាក៏មានញ៉ាំដែល ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១០យប់។

ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​

 

ហាង  ស្រីនិច គុយទាវតុងយាុំថៃ​​
ទូរស័ព្ទ៖ 015 929 822, 096 60 20 393
ទីតាំង៖​ ផ្ទះលេខ 122, St.129Eo,​ ខាងលិចក្រោយ VINI GARDEN ​៣០ម៉ែត្រ

វីដេអូ