ដល់ពេលដែលត្រូវបំពេញក្តីសុខក្នុងការញ៉ាំ ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ ប្លែកៗនោះគឺ ត្រីដុត មានដុត គ្រឿងសមុទ្រដុតដាក់ក្នុងបំពង់ឬស្សីទំនងខ្លាំងណាស់ ឃើញភ្លាមក្រពះកូរឃ្លានឥតឈប់ទេ សុំចិត្តហើយណា ទោះឡើងគីឡូក៏ត្រូវតែញ៉ាំដែរ។

ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា

ឃាត់ចិត្តក៏ពិបាក ឃាត់កាយក៏ពិបាកព្រោះថាពេលឃើញមុខម្ហូបទាំងនេះហើយ ធ្វើអោយយើងឃ្លានភ្លាម ចង់ ញ៉ាំតែម្តង លេងសុទ្ធតែរបស់ដែលចូលចិត្តទាំងអស់ចឹងគិតម៉េចទេ មាន់ ត្រី គ្រឿងសមុទ្រ ប្រឡាក់គ្រឿងយ៉ាងទំនងដាក់ដុតក្នុងបំពង់ឬស្សី ភាយក្លិនឈ្ងុយជាប់ច្រមុះ ហើយនិយាយថាបើឃ្លាន មករកនៅ ហាង មីទាញតុងយុំា សាខាណាក៏បានដែរ ។

ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា

ដូចដែលលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ចឹង ហាង មីទាញតុងយុំា បន្ថែមមុខម្ហូបថ្មីៗជូនកំពូលម៉ូយៗអោយបានសាកនៅរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកៗជាប្រចាំ ហើយមុខម្ហូបថ្មីៗនេះ មានដូចជា៖ ត្រីដុតដាក់ក្នុងបំពង់ឬស្សី មាន់អាំង មាន់ប្រឡាក់គ្រឿងដាក់ក្នុងបំពង់ឬស្សី រួមជាមួយគ្រឿងសមុទ្រច្រើនមុខផ្សេងទៀត សុទ្ធតែប្រឡាក់គ្រឿងដាក់ដុតក្នុងបំពង់ឬស្សី គ្រាន់តែឃើញភ្លាមចង់ញ៉ាំភ្លាមហើយ។

ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា
ហាង មីទាញតុងយុំា

ហាង មីទាញតុងយុំា
ទីតាំង៖ ផ្លូវ 184 ក្រោយសាលាសុីសុវត្ថិ ចំហៀងខាងត្បូងជាប់ ស៊ុបហុយហុយ
សាខាទី១៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម 
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 809 789 / 017995509

វីដេអូ៖