តើអ្នកណាខ្លះដែលជាហ្វេនរបស់រឿងតុក្កតា The Angry Birds Movie ឬ កំហឹងបក្សី? ភាគច្រើនប្រហែលជាលោកអ្នកបានស្គាល់និងទស្សនានូវវគ្គទីមួយរួចមកហើយនិងតាមរយៈហ្គេមរបស់ Angry Birds នេះផងដែរ ឥលូវនេះវគ្គបន្ទាប់ដែលជាវគ្គទីពីរក៏បានចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេនជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសៗដូចជា៖

បណ្តោងសោរ

  • រាល់ការជាវសំបុត្ររឿង The Angry Birds Movie 2 ឬ កំហឹងបក្សីវគ្គ២ ចំនួន 4សន្លឹក ឬក៏ជាវសំបុត្រកុន Diamond Class ឬ Gold Class 2 សន្លឹក លោកអ្នកនឹងទទួលបានបន្តោងសោរ Original ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ។

ខ្សែកាត

  • រាល់ការជាវសំបុត្ររឿង The Angry Birds Movie 2 ឬ កំហឹងបក្សីវគ្គ២ ចំនួន 4សន្លឹកជាមួយនឹងឈុត Combo ៦ដុល្លារចំនួន២ឈុត ឬក៏ជាវសំបុត្រកុន Diamond Class ឬ Gold Class 2 សន្លឹក លោកអ្នកនឹងទទួលបានខ្សែកាតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ។

កាតសមាជិកពិសេសដែលមាន Angry Birds Poster (Limited Edition)

  • រាល់ការជាវសំបុត្ររឿង The Angry Birds Movie 2 ឬ កំហឹងបក្សីវគ្គ២ ចំនួន 4សន្លឹកសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅសាលកុមារលោកអ្នកនឹងទទួលបាន Angry Birds Kids Card មួយភ្លាមៗ។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុក និងមានតែនៅគ្រប់សាខារបស់រោងភាពយន្តលេជេនប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!

Click Here to visit our official website: http://www.legend.com.kh/