អ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនទាន់បានស្គាល់ទេ​ និងអ្នកខ្លះទៀតបានស្គាល់ហើយក៏ប្រហែលជាម៉ូយប្រចាំផងក៏មិនដឹង បាញ់ស្រ៊ុងឆ្ងាញ់ល្បីយូរណាស់ហើយ លក់ដាច់ខ្លាំង​ពេលខ្លះសឹងតែរកកន្លែងអង្គុយគ្មានផង ទាំងនេះបើនិយាយពីរសជាតិវិញ បាញ់ស្រ៊ុង បាញ់ឆាវ បាញ់ហ៊យ ញ៉ាំឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ណាស់ ។

ហាង  ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់

ស្ថិតលើផ្លូវសុកហុក ក្បែរគុយទាវឆ្ងាញ់អូឬស្សី មានកន្លែងលក់បាញ់ស៊ុងឆ្ងាញ់មួយកន្លែងលក់យូរឆ្នាំហើយឈ្មោះថា ចែស្រីបាញ់ឆាវ បាញ់ស្រ៊ុងឆ្ងាញ់ ភ្ញៀវមកញ៉ាំពេញៗតុ ភាគច្រើនអ្នកស្គាល់កន្លែងនោះដោយមានរបស់ញ៉ាំច្រើនមុខសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ៗ មានដូចជា៖ បាញ់ស្រ៊ុង បាញ់ហ៊យ បាញ់ឆាវ គួង នំជើងជ្រូក រសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហ្មង ។

ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់

ភាគច្រើនគេហៅកន្លែងនោះថា ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់ លក់៣០ឆ្នាំមកហើយ បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែលក់ដាច់ខ្លាំង ពេលខ្លះរកកន្លែងអង្គុយសឹងតែគ្មានផង លក់ដាច់ណាស់ នំកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខហ្មង​ ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចលក់ចន្លោះពី ៣៥គីឡូ ទៅ៤០គីឡូ លក់គ្មានសល់ទេ សម្រាប់អ្នកនៅម្តុំនោះបើមិនទាន់បានសាកទេ អាចទៅរកញ៉ាំបានណា លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង010 54 51 50 / 012 23 75 87 ៕

ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់

ហាង ចែស្រីបាញ់ស៊្រុង បាញ់ឆាវឆ្ងាញ់
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១០៧ ផ្លូវសុកហុក ក្បែរគុយទាវឆ្ងាញ់អូឬស្សី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 54 51 50 / 012 23 75 87

វីដេអូ៖