យើង​ទាំងអស់​គ្នា​បានដឹង​ហើយ​ថា​ក្រុមហ៊ុន BMW គឺជា​ក្រុមហ៊ុនដ៏​ធំ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ៗ​ជាច្រើនផ្សេង​ទៀត​ ដែលជំនាញ​ក្នុង​ការ​ផលិត​រថ​យន្តទំនើប និង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​។

BMW Moto BMW Motor BMW Motor

កាលពី​ថ្ងៃមុន KSPG.TV បាន​លើកយក​ការ​ផលិត​រថយន្ត រួច​មក​ហើយ តែ​នៅ​ក្នុងថ្ងៃនេះយើង​សូម​លើកយក​ការ​ផលិត ម៉ូតូ​ធំ វិញ​ម្តង ថាតើ​ការ​ដំណើរការ​ផលិត ម៉ូតូ​ធំ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល​អ្វីខ្លះ និង​វា​មាន​ចំណុច​ខុស​គ្នា ​រវាង​ការ​ផលិត​រថយន្ត យ៉ាងណាខ្លះ? តោះ​! ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា​…

BMW MotorBMW MotorBMW Motor