​កាលពី​សប្តា​ហ៍​មុន KSPG.TV បាន​បង្ហាញ​ជូន​ពី​ដំណាក់កាល​មួយ​ដែល​បេក្ខជន​ស្ទើរតែ ៩៩ ភាគរយ បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​ការសម្ភាសន៍​ការងារ ។ ហើយ​យើង​ជឿជាក់​ថា​ការ​បង្ហាញ​ជូន​អត្ថបទ​មួយ​នោះ​នឹង មាន​សារៈសំខាន់​ដល់​មិត្ត​អ្នក​អាន​ផង​ដែរ​។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងថ្ងៃនេះ យើង សូម​លើកយក​ចំណុច​សំខាន់​មួយទៀត ដែល ទាក់ទង នឹង អាកប្បកិរិយា ​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ និង មិន​គួរធ្វើ​ ក្នុង​ពេល​សម្ភាសន៍​ការងារ​វិញ​ម្តង ដើម្បី​បង្ហាញ​ជូន​មិត្ត​អ្នក​អាន ដើម្បី​តាមដាន​ទស្សនា ចង់​ដឹង​ថា​ ​អាកប្បកិរិយា ​ទាំងអស់នោះ​មាន​អ្វីខ្លះ សូម ទស្សនា Video ខាងក្រោម​៖

How to sit interview
How to sit interview

how-to-sit​​ interview

ប្រភពពី YouTube Channel Howcast