ជា​ការ​ពិតណាស់ បណ្តា​ប្រទេស​នៅ​ជុំវិញ ពិភពលោក សំរាប់​អ្នក​ដែល​ចង់ ទៅ​លេង ឬ រស់នៅ ប្រទេស​ណាមួយ​មិនមែន​សុទ្ធតែ​ ងាយស្រួល នោះ​ទេ​។ ដើម្បីទទួលបាន វីសា ទោះបី​អ្នកមាន​ថវិការ​គ្រប់គ្រាន់​ក៏​ដោយ​ប៉ុន្តែ​មិន​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​អាច​ទទួលបាននោះ​ទេ​។ សំរាប់​វីដេ​អូ​ខាងក្រោម​គឺ​បាន​បង្ហាញពី មូលហេតុ នៃ ប្រទេស នីមួយៗ​ ដែល ពិបាក​នឹង​ទទួល​បាន​វីសា បំផុត  ។

5. Syria

Syria

4. Saudi-arabia

Saudi-arabia

3. São Tomé

São Tomé

2. USA

USA

1. Suden

Suden

សូម​ទស្សនា​ វីដេ​អូ​ខាងក្រោម​!

ប្រភព​ពី  All Top 10’s