នេះគឺជាមោទនភាពមួយ សំរាប់តារាចំរៀងដើមកំណើតអ្នកបាត់ដំបង ដែលជាអតីតបេក្ខជនក្នុង កម្មវិធី Cambodian Idol លោក ម៉ៅ ហាជី សំរាប់ការថត MV ដំបូងដែលជាស្នាដៃថ្មីថ្មោងរបស់ខ្លួន ។

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/chi.ha.7923/videos/1694895020770831/” width=”696″ height=”400″ onlyvideo=”1″]