អង់គ្លេស​នឹង មាន​គម្រោង ផលិត​រថយន្តក្រុង​ថ្មី Ride2Rebel ដែល​បំពាក់​ឧបករណ៍​ធាក់កង់​ហាត់ប្រាណ​ជំនួស​កៅអីអង្គុយ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​សុខភាព របស់​ក្រុមហ៊ុន Fitness Company1Rebel ។ សំរាប់​ការ​ចំណាយ​សំរាប់​ម្នាក់​ប្រហាក់​ប្រហែ​ល​ ពី ១៧ ទៅ ២១ ដុល្លារ សម្រាប់​ការ​ជិះ​រយៈពេល ៤៥ នាទី​។ ស្របពេល​គម្រោងនេះ ​មិន​ទាន់​នឹង​ដំណើរការ ផង​ស្រាប់តែ​ មានការ​កក់​សំបុត្រ ៨១២១ នាក់​រួច​ទៅ​ហើយ ​។ សង្ឃឹមថា​ ​នេះ គឺជា ការ ចាប់ផ្តើម បែបបទថ្មី​ និង​ជា​ ការ​អភិវឌ្ឈន៍ជឿនលឿនថ្មីនៃពិភពលោក។

RIDE-TO-REBEL-bus. 2png Ride2Rebel

https://www.youtube.com/watch?v=TTqy1HaJotM

ប្រភព៖ YouTube Channel whatevvervideos