រឿង Ice Age: Collision Course បាន​ចេញ Trailer របស់​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ហើយរឿង​នេះ​នឹង​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ខែ​ក្រោយ​នេះ​ហើយ​។ នៅ​ពេល​ថ្មី​នេះ រឿង Ice Age: Collision Course បាន​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ខ្លះ​ក្នុង​ការ​ផលិត​រឿង​នេះ​ឡើង ដូច​ជា​ការ​គូស​តួអង្គរ ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ចលនា ការ​បញ្ចូល​សំលេង​ បច្ចេកទេសកាត់តជាដើម​។

Ice AgeIce AgeIce Age 04

ចង់​ដឹង​កាន់​ច្បាស់​ពី​សកម្មភាព​ក្នុង​ការ​ផលិត​យ៉ាងនោះ សូម​ទស្សនា​វី​ដេ​ដូច​ខាងក្រោម​…