ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce ល្បី​ខាង​ផលិត​រថយន្ត​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ៗ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce បាន​បង្ហាញ​គំរូ​នាវា​ដឹក​ទំនិញ​ទំនើប​នា​ពេល​អនាគត ដែល​មាន​សុ​វត្ថិ​ភាព​ខ្ពស់ និង​បំពាក់​ទៅ​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​បំផុត​របស់​គ្រប់​ហ៊ុន​។

Rolls-Royce

Rolls-Royce

នាវា​ខាងលើ​អាច​បើកបរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​អាច​ឲ្យ​នាវិក ចំនួន​ពី 7 ទៅ 14​នាក់ បញ្ជា​នាវា​ពី​ចម្ងាយ ដែល​ប្រើប្រាស់​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា Hologram សម្រាប់​គ្រប់គ្រង ដែល​ជា​បច្ចេកវិទ្យា​ចុង​ក្រោយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Rolls Royce បាន​ចូលរួមសហការ​ជាមួយ ក្រុម​ស្រាវជ្រាវ VTT និង​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ Tampere TAUCHI ។

Rolls-Royce Rolls-Royce

សូមទស្សនាវីដេអូ នាដឹកទំនីញនាពេលអនាគត របស់ក្រុមហ៊ុន​  Rolls-Royce ទាំងអស់គ្នា…