អត់ទាស់រឿងមុខម្ហូបសម្រាប់ញ៊ាំ ចង់ទៅជាក្រុមការងារ មិត្តភក្តិ ឬគ្រួសារ គ្រឿងបុក គ្រឿងយុាំ បែបហិរៗស្រក់ទឹកមាត់ ហិរកម្រិតណាក៏បាន ទាំងទំនង ទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ ទុកចិត្តលើហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង & សង្វាក់បាត់ដំបង ។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

សម្រាប់ម៉ូយៗ ដែលតែងតែគាំទ្រហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង កន្លងមក កុំភ្លេចមករកនៅ​ទីតាំងថ្មី 132 ផ្លូវសាលារៀន សន្ធរម៉ុកជិតហាង កាហ្វេ នស២រ ទាំងអស់គ្នាណា។ សម្រាប់អតិថិជន មិនថាចាស់ថ្មីទេ ប្រសិនបើបានមកហើយ ជឿជាក់ថាមិនខកបំណងទេ ក៏ព្រោះតែមុខម្ហូបជាច្រើនមុខដែលផ្តល់ជូនដោយហាងផ្ទាល់ មានទាំងម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ បុកល្ហុង យុាំ សង្វាក់ល្បីប្រចាំខេត្កបាត់ដំបង រួមជាមួយប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រអាំង និងមុខម្ហូបផ្សេងៗជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត រង់ចាំទទួលលោកអ្នកជាទីគាប់ចិត្ត។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

ដឹងតែមិនខកចិត្តទេ ម្ហូបក៏មានច្រើនជម្រើស ម្ហូបក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ មានមិត្តភក្តិណាទំនេរ ណាត់ជុំគ្នាម្តងទៅ ជម្រើសនេះមាននៅ ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ទីតាំង៖ 132 ផ្លូវសាលារៀនគួរ សន្ធមុខ ជិតហាង កាហ្វេ នស២រ
លេខទូរសព្ទ៖ 098771927 / 098 538393

វីដេអូ