កាលពី​ថ្ងៃមុន KSPG.TV បាន​លើកយក​រឿង​ The BFG Trailer មក​បង្ហាញ​ជូន​ម្តង​រួច​មក​ហើយ​។ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃនេះ​ប្លែក​ជាង​ថ្ងៃមុន​បន្តិច គឺជា​ការ​បង្ហាញ ពី​សកម្មភាព​ថត​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​ខ្លះ​ៗ នៅ​ក្នុង​រឿង​The BFG វិញ​ម្តង មុន​នឹង​ចាក​បញ្ចាំង​តាម​រោងកុន​នានា​ជុំវិញ​ពិភពលោក ហើយ​រឿង​នេះ​ក៏​ចាក់​បញ្ចាំង​រោងកុន​នៅ​ក្នុងស្រុក​យើង​នៅ ថ្ងៃ​ទី​08 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​2016 នេះ​។

The-BFG The-BFG The-BFG

 

សូមទស្សនា​វី​ដេ​អូ​ពីសកម្មភាពថតឈុតក្រៅឆាក ទាំងអស់​គ្នា​…

https://www.youtube.com/watch?v=LhKGs_LDns0