សាច់រឿងខ្លីមួយដែលមានការចួលរួមសំដែងពីតារាស្រីថៃគួរអោយស្រលាញ់ Four ដែលមានលាយឡំនឹងបទចំរៀង ផងដែរ ។ តាមរយះ សាច់រឿងមួយនេះ ទោះបីអ្នកមិនចេះ ស្តាប់ភាសាថៃ ក្តី ប៉ុន្តែ អាចដាក់អារម្មណ៍យល់ពីអត្ថន័យឈឺចាប់របស់នារីម្នាក់តាមរយះការសំដែងនេះ ។ សំរាប់អត្ថន័យទាំងស្រុងចង់ដឹង ថាយ៉ាងណា សូមទស្សនា ទាំងអស់គ្នាណា !

four

Four Four

ប្រភព៖ YouTube Channel GMM GRAMMY OFFICIAL