ល្ងាចនេះ..មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេ! មកត្រឹម ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង ស្អីក៏មានហូបដែរ?

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

0
7049

មើលៗរកណាត់មិត្តភក្តិអោយហើយទៅ ល្ងាចនេះកុំទៅណាឆ្ងាយ ជិតៗបានហើយ ត្រឹម ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង នៅម្តុំសាលាសន្ធរម៉ុកនេះឯង ម្ហូបញ៉ាំស្អីក៏មានដែរ គ្រឿងបុក គ្រឿងញាំអី មានម៉ាកំប្លេរ?។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

មិនថាអ្នកចូលចិត្តបុកល្ហុង គ្រឿងអាំង សង្វាក់អាំង ស៊ុប សាច់អាំង​ម៉ូយ៉ាង មោះ មករកនៅហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង អាចថាជម្រើសមួយដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអីជួបជុំមិត្តភក្តិ ដឹងតែពេញចិត្តហើយ។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

សម្រាប់ម៉ូយៗ ដែលតែងតែគាំទ្រហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង កន្លងមក កុំភ្លេចមករកនៅ​ទីតាំងថ្មី 132 ផ្លូវសាលារៀន សន្ធរម៉ុកជិតហាង កាហ្វេ នស២រ ទាំងអស់គ្នាណា។ សម្រាប់អតិថិជន មិនថាចាស់ថ្មីទេ ប្រសិនបើបានមកហើយ ជឿជាក់ថាមិនខកបំណងទេ ក៏ព្រោះតែមុខម្ហូបជាច្រើនមុខដែលផ្តល់ជូនដោយហាងផ្ទាល់ មានទាំងម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ បុកល្ហុង យុាំ សង្វាក់ល្បីប្រចាំខេត្កបាត់ដំបង រួមជាមួយប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រអាំង និងមុខម្ហូបផ្សេងៗជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត រង់ចាំទទួលលោកអ្នកជាទីគាប់ចិត្ត។

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង

ហាង ម៉ូយ៉ាងស៊ុប BBQ និងបុកល្ហុង&សង្វាក់បាត់ដំបង
ទីតាំង៖ 132 ផ្លូវសាលារៀនគួរ សន្ធរម៉ុក ជិតហាង កាហ្វេ នស២រ
លេខទូរសព្ទ៖ 098771927 / 098 538393

វីដេអូ