ក្រុមហ៊ុន Mazda គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោក ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1920 ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍រថយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់ទំនើប ដើម្បីដើរឲ្យទាន់សម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមយកចំណែកទីផ្សារ ជាក់ស្តែងនៅពេលថ្មីៗ ក្រុមហ៊ុន Mazda បានបង្ហាញពីសកម្មភាពក្នុងការផលិតរថយន្តរបស់តាមបែបសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ខ្លួន។

Mazda-56
Mazda-55Mazda-54

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេក្នុងការផលិតរថយន្តរបស់ ក្រុមហ៊ុន Mazda ទាំងអស់គ្នា…