យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹង និងបានស្គាលម៉ូតូទាំងអស់គ្នាហើយ ប៉ុន្តែយើងទាំងគ្នាប្រជាមិនដឹងថាម៉ូតូដែលផលិតដំបូងមានរូបរាងយ៉ាងណានោះទេ ។ តែពេលនេះយកការផលិតម៉ូតូដំបូងគេបង្អស់លើពិភពលោក បង្ហាញជូនទស្សនា ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1885 ដោយស្ថាបនិកពីររូប គឺលោក Gottlieb Daimler និងលោក Wilhelm Maybach តួរបស់ផលិតពីឈើ មានល្បឿអតិបរមា 11 គីម៉ែត្រ ក្នុងម៉ោង  ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន ទំហំ 264 cc  ដោយប្រើប្រាស់ ហ្គាសក៏បាន ឬមួយប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធៈក៏បាន មានទំម្ងន់រហូតទៅដល់ 90 គីឡូក្រាម។

The World's First Motorcycle The World's First Motorcycle The World's First Motorcycle

សូមទស្សនាវីដេអូ ម៉ូតូដំបូងគេបង្អស់លើពិភពលោកទាំងអស់គ្នា…

ប្រភពពី wikipedia