សម័យកាន់តែទំនើប របស់របប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃក៏កាន់តែទំនើបដែរ តួយ៉ាងកុំព្យូទ័រសព្វថ្ងៃក៏កាន់តែទំនើបដែរ ដែលមានល្បឿនលឿន មាន Hard disk drive សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យបានច្រើន។ ប៉ុន្តែបើយើងក្រលេកមើល hard disk drive ដំបូងគេវិញគឺមានទំហំផ្ទុកទិន្នន័យ 5 មេហ្គាប៉ៃ ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកបាន អក្សរសរុបចំនួន 5លាន តួអក្សរ ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន IBM ប្រើជាមួយកុំព្យូទ័រ IBM 305  ផលិតក្នុងឆ្នាំ 1956 ។

hard disk drive hard disk drive hard disk drive