ក្រុម Wonder Girls បានបាត់មុខពីសិល្បៈអស់មួយរយៈធំមកហើយ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ក្រុម Wonder Girls តាមរយៈបទ Nobody នាអំឡុងពេលនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ហើយជាបទដែលល្បីខ្លាំងបំផុតផងដែរ។ បន្ទាប់ពីបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈធំមក នៅពេលថ្មីៗនេះ ក្រុម Wonder Girls បានចេញបទថ្មី ដែលមានចំណងជើងថា Why So Lonely ហើយជាបទកំពុងបានទទួលបានប្រជាប្រិយភាពផងដែរ។

wondergirls wondergirls

Wonder

តោះ! ឥឡូវទស្សនាសកម្មភាពក្នុងការផលិត MV មួយបទនេះទាំងអស់គ្នា…

https://www.youtube.com/watch?v=qesi7Bn7Rzc