ប្លែកទៀតហើយក្នុងការថតឈុតក្រៅឆាកនៅក្នុងរឿង Nerve ដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនភាពយន្តសហរដ្ឋអាមេរិច នាថ្ងៃទី 27 ខែ ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ខាងមុននេះហើយ។ តែឥឡូវ KSPG.TV សូមលើកយកសកម្មភាពថត ការរៀបចំប្លង់ក្នុងការថត និងទេព្យកោសល្យសម្តែងរបស់តួអង្គរនិមួយៗ ឈុតក្រៅឆាកខ្លះៗជាមុនសិន មុននឹងទស្សនាសាច់រឿងទាំងមូលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុននេះ។

Nerve Nerve NerveNerve Nerve

តោះ! ទស្សនាវីដេអូថតឈុតក្រៅឆាកទាំងអស់គ្នា…