ទៀតហើយគេយក iPhone 6s របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើតេស្តទំលាក់កំពស់ជាង 30 ម៉ែត្រ ។ ដោយយក  iPhone 6s ចំនួនពីរគ្រឿង ដោយមួយគ្រឿងដាក់សំបកការពារ និងមួយគ្រឿងមិនដាក់សំបការពារ រួចហើយគេយក  iPhone 6s ទាំងពីរគ្រឿងនោះមកទៅចាក់ជាមួយស៊ីម៉ង់រួចទុកឲ្យស្ងួត។

iPhone 100 FT Drop Test iPhone 100 FT Drop Test iPhone 100 FT Drop Testបន្ទាប់មកគេយក iPhone 6s ទាំងពីរគ្រឿងនោះទំលាក់ដែលកំពស់ជាង 30 ម៉ែត្រ ដោយ iPhone 6s ដែលមានសំបកការពារនៅស្អាតធម្មតា។

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដេអូ ទាំងអស់គ្នា…