មោះ! សាករសជាតិម្ហូបអឺរ៉ុបម្តង Grilled Beef Tenderloin

Angkor Heritage Boutique Hotel
ទីតាំងៈ ជិតផ្សារលើ ខេត្តសៀមរាប | #0273, Street BT (Off National Road No. 6), Sangkat Slor Kram, Krong Siem Reap, Siem Reap Province, Cambodia.
ទូរស័ព្ទៈ 077 332 168