សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី សប្បាយខ្លាំង កុំភ្លេចមកចូលរួមណា នៅសល់តែ ១ថ្ងៃទៀតទេ ហើយ ថ្ងៃទី ១៦ នឹងឮថាសំបូរកម្មវិធីសប្បាយៗច្រើនផងណា… អូ៎ភ្លេច ជូនពរឆ្នាំថ្មី ជួបតែរឿងសប្បាយៗណា