បច្ចុប្បន្នការកកស្ទះចរាចរណ៍ គឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ប្រទេសនិមួយៗ ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋខាតថវិការអស់ច្រើន និងខាតពេលវេក្នុងការធ្វើដំណើរ ជាដើម។ ហេតុដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសន័វែស បង្កើងគម្រោង សាងសង់ផ្លូវអណ្តែតទឹក ដំបូងគេក្នុងភិពភពលោក ដែលគម្រោងនេះត្រូវចំណាយថវិការ អស់ $ 25 ពាន់លានដុល្លារ និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ 2035 ដែលវាផ្តល់ឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ ក្នុងការកាត់បន្ថយពេលក្នុងការធ្វើដំណើរ ការដឹងជញ្ចូូលទំនិញ និងនអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលសាងសង់រួច។

norway-tunnel norway-tunnel

សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…