នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ Trailer ថ្មីរបស់រឿង The Accountant បានចេញផ្សាយ។ ហើយរឿងនេះ នឹងដាក់ បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តក្នុងកំឡុងពេលខែតុលា ខាងមុខនេះផងដែរ។ សំរាប់សាច់រឿងនេះវិញ គឺចង់និយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Christian Wolff (សម្តែងដោយ Ben Affleck)។ គាត់ គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ ទៅលើផ្នែកគណិតវិទ្យា (ពូកែគិតលេខ) ខុសពីមនុស្សធម្មតា។

The Accountant

The Accountant The Accountant

នៅខាងក្រោយ ការធ្វើការជាបុគ្គលិកនៅការិយាល័យ CPA តូចមួយ គាត់ក៏ជាបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងផ្នែកគណនេយ្យ ដែលធ្វើការអោយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់មួយ។ បើចង់ដឹងថា Christian ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ យ៉ាងណា? ហើយពូកែគិតលេខយ៉ាងណា? សូមកុំភ្លេចចាំទស្សនារឿង The Accountant ទាំងអស់គ្នា។

The Accountant The Accountant