ស្បែកជើងជារបស់មួយសម្រាប់ពាក់លំអរ និងការពារប្រអប់ជើងយើង ដែលមានច្រើនសណ្ឋាន ច្រើនបែប និងមានតម្លៃខុសៗគ្នា ទៅតាមម៉ូត ល្អ រឺមិនល្អ ទៅតាមម៉ាកល្បី រឺក៏មិនល្បីជាដើម។ តែមានស្បែកជើងស្ត្រីចំនួន10គូរដែលស្ត្រីជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បាន ដែលស្បែកជើងទាំង10គូរនោះមានតម្លៃថ្លៃ ជាងស្បែកជើងធម្មតាច្រើនណាស់ គឺ1គូរមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារឯណោះ។ លោកអ្នកប្រហែលជាមានចម្ងល់ហើយ តើស្បែកជើងនោះមានរូបរាងយ៉ាងណា បានជាមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះ ?

10. Diamond Dream Stilettos មានតម្លៃ $500.000 រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Diamond Dream Stilettos​

9. The Wizard of oz Original Ruby Slippers មានតម្លៃ $612.000

The Wizard of oz Original Ruby Slippers

8. Marilyn Monroe Shoes មានតម្លៃ $1.000.000 រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Marilyn Monroe Shoes

7. Retro Rose Pumps មានតម្លៃ $1 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Retro Rose Pumps

6. Platinum Guild Stilettos មានតម្លៃ $1.1 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Platinum Guild Stilettos

5. Ruby Slippers មានតម្លៃ $1.6 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Ruby Slippers

4. Tanzanite Heels មានតម្លៃ $2 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman & Eddie Le Vian

Tanzanite Heels

3. Cinderlla Slippers មានតម្លៃ $2.2 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Cinderlla Slippers

2. Rita Hayworth Heels មានតម្លៃ ប្រហែល $3 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Stuart Weitzman

Rita Hayworth Heels

1. Rita Hayworth Heels មានតម្លៃ $3 លានដុល្លារ រចនាម៉ូតដោយក្រុមហ៊ុន Ronald Winston

Rita Hayworth Heels

ចង់ដឹងកាន់តែសូមទស្សនាវីដេអូទាំងគ្នា…