ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United បានសំរេចក្នុងការផ្ទេរយកកីឡាករ Paul Pogba ពីក្រុមសេះបង្កង Juventus ត្រលប់មកវិញ ក្នុងតំលៃខ្លួនដ៏ថ្លៃបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិការដោះដូរកីឡាករ បាល់ទាត់។ សំរាប់តំលៃក្នុងការដោះដូរនេះ គឺ 89លានផោន ថ្លៃជាងការផ្ទេរយក Gareth Bale និង Cristiano Ronaldo ទៅទៀត។ ហើយខាងក្រោមនេះ គឺជាតំលៃខ្លួនក្នុងការផ្ទេរកីឡាការចំនួន ៥រូប ដែលថ្លៃជាងគេ ក្នុងវិស័យបាល់ទាត់។

១. Paul Pogba

កីឡាករ Paul Pogba សញ្ជាតិបារាំង មានអាយុ 23ឆ្នាំ ផ្ទេរពីក្រុម Juventus មកកាន់កក្រុម Manchester united ក្នុងឆ្នាំ 2016 ក្នុងតំលៃខ្លួន 89លានផោន។

២. Gareth Bale

កីឡាករ Gareth Bale សញ្ជាតិ Wales មានអាយុ 27ឆ្នាំ ផ្ទេរពីក្រុម Totteham ទៅកាន់ក្រុម Real Madrid ក្នុងឆ្នាំ 2013 ក្នុងតំលៃខ្លួន 85,3លានផោន។

https://www.youtube.com/watch?v=qVTqMR7APpI

៣. Cristiano Ronaldo

កីឡាករ Cristiano Ronaldo សញ្ជាតិ Portugal មានអាយុ 31ឆ្នាំ ផ្ទេរពីក្រុម Manchester United ទៅកាន់ក្រុម Real Madrid ក្នុងឆ្នាំ 2009 ក្នុងតំលៃខ្លួន 83,7លានផោន។

៤. Gonzalo Higuain

កីឡាករ Gonzalo Higuain សញ្ជាតិ Argentina មានអាយុ 28ឆ្នាំ ផ្ទេរពីក្រុម Napoli ទៅកាន់ក្រុម Juventus ក្នុងឆ្នាំ 2016 ក្នុងតំលៃខ្លួន 75,3លានផោន។

៥. Luis Suarez

កីឡាករ Luis Suarez សញ្ជាតិ Uruguay មានអាយុ 29ឆ្នាំ ផ្ទេរពីក្រុម Liverpool ទៅកាន់ក្រុម Barcelona ក្នុងឆ្នាំ 2014 ក្នុងតំលៃខ្លួន 75លានផោន។

https://www.youtube.com/watch?v=EziF_7k_Sug