រឿង Transformers វគ្គថ្មីមិនទាន់ចេញ Trailer ផង តែឥឡូវបានបែកធ្លាយពីសកម្មភាពក្នុងការថតវីដេអូខ្លះៗហើយ ដូចជាឈុតបើកឡានបុកគ្នា ការបាញ់ប្រហារ និងឈុតគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ដែលមើលទៅល្អមើលជាងវគ្គមុនៗទៅទៀត។ ហើយនិងចាក់ផ្សាយដំបូងក្នុងរោងកុន សហរដ្ឋអាមេរិច នៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017 ។

Transformers Transformers TransformersTransformers Transformers

ទស្សនាវីដេអូពីសកម្មភាពថតទាំងអស់គ្នា…

https://www.youtube.com/watch?v=Bx3nf2bxxBE