ការផលិតតុក្តតាបានមួយរឿងៗ យើងមិនដឹងថាគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ ដើម្បីឲ្យតួរអង្គនីមួយៗមានចលនារស់រវើក ដូចជាការពិត ហើយត្រូវចំណាយពេលក្នុងការផលិតយូរ មានភាពអំនត់ព្យាយាម ផ្ចិតផ្ចង់ក្នុងការផលិត  បច្ចេកទេសការកាត់ត និងបច្ចេកទេសការរៀបចំប្លង់ថត ជាដើម។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងរឿង Kubo and the Two Strings បានបង្ហាញពីការផលិត ដូចជាការផលិតតួអង្គ ទេសភាពផ្សេងៗ ការបញ្ចូលសំលេង ការកាត់តប្លង់ រៀបចំប្លង់ថតជាដើម ដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញ ។

Kubo and the Two Strings Kubo and the Two Strings

Kubo and the Two Strings

Kubo and the Two Strings 07

Kubo and the Two Strings

ចង់ដឹងកាន់តែសូមទស្សនាវីដេអូក្នុងការផលិតទាំងអស់គ្នា…