ប៉ូវកំលាំងម៉ាអ៊ែមម៉ង ស៊ុបចង្កាក់ ពងទាកូនស្រែ

ហាង ស៊ុបចង្កាក់ Volcano
តម្លៃ៖ ១ឆ្នាំង ២០០០០៛ (មានគ្រឿងក្នុង និងប្រហិត ១០ចង្កាក់ + ពងទាកូន ៣គ្រាប់)

ឈុតស៊ុបចង្កាក់ ពងទាកូនស្រែ
ឈុតស៊ុបចង្កាក់ ពងទាកូនស្រែ

តម្លៃគ្រឿងថែមផ្សេងៗៈ

សាច់ចង្កាក់ ១ចង្កាក់ = ១៥០០៛

បន្លែ ១ចាន = ១៥០០៛

ប្រហិតត្រីស្លាត ១ចាន = ៧៥០០៛

ប្រហិតនំប៉ាវ ១ចាន = ៥០០០៛

សាច់គោស្រស់ ១ចាន = ៥០០០៛

ខួរ ១ចាន = ៧៥០០៛

ទីតាំងៈ #190, St. 150, សន្ធរម៉ុក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទៈ 010626206
Thanks for watching our videos, Please kindly subscribe our YouTube Channel: www.youtube.com/KSPGTV