តាមរយៈវីដេអូ មួយនេះបានបង្ហាញថា នៅឆ្នាំ 2030 នៅទីក្រុង ឌូបៃ នឹងមានរថយន្តគ្មានមនុស្សបើក 25% ។

មោះ! មើលវីដេអូខាងក្រោមថា ឡាននេះអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា!!!