សម្រាប់មិត្តនារីខ្លះៗ ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមអនុវត្តការគូស eyeliner វាពិតជាមិនមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ ដូច្នេះនេះគឺជា គន្លឹះខ្លះៗដែលយើងនាំយកមកបង្ហាញ មាន ២ របៀបគឺ ទីមួយគឺ ធម្មជាតិកាន់តែងាយស្រួល ជារៀងរាល់ថ្ងៃ សាមញ្ញប៉ុន្តែទាក់ទាញ និង ទីពីរគឺជា eyeliner ស្លាប សិចស៊ី ប៉ុន្តែ ថ្លៃថ្នូរ ។

eyeliner
eyeliner
eyeliner
eyeliner

សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះសម្រាប់ភាពកាន់តែងាយស្រួល សង្ឃឹមថាវាអាចជួយលោកអ្នកបានខ្លះៗណា

eyeliner
eyeliner