Atletico vs Bayern Munich
Atletico vs Bayern Munich

នៅក្នុងរាត្រីនេះ គឺមានការប្រកួតក្នុងក្របខណ្ឌ UEFA Champions League ជើងទីមួយរវាង Atletico Madrid នឹង Bayern Munich ។

Atletico vs Bayern Munich
Bayern Munich midfielder Arturo Vidal (Getty)
Atletico vs Bayern Munich
Antoine Griezmann scored twice as Atletico upset Barcelona in the quarter-finals (Getty)

មុននឹងបានមកដល់វគ្គនេះ ក្រុម Atletico Madrid បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Bercelona ដោយលទ្ធផលសរុបទាំង ២ ជើង 3-2។ ហើយក្រុម Bayern Munich បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Benfica ដោយលទ្ធផល 3-2 ដូចគ្នា។

Atletico vs Bayern Munich
Atletico vs Bayern Munich

ទស្សនាការប្រកួត នៅយប់នេះ ម៉ោង 1:45 AM

Atletico vs Bayern Munich - Schedule
Atletico vs Bayern Munich – Schedule