វិធីងាយស្រួលក្នុងការច្នៃប្រឌិត ស្រោមទូរស័ព្ទដោយខ្លួនឯង មិនខ្ជះខ្ជាយហើយទទួលបានម៉ូតដែលយើងចង់បានទៀត!

វាជាការពិត ទូរស័ព្ទដៃដែលមនុស្សគ្រប់រូបប្រើប្រាស់ តែងតែចង់អោយមានការទាក់ទាញនិងចាប់អារម្មណ៏ពីអ្នកដទៃ ដូច្នេះអាស្រ័យដោយមានការលំអរនៅលើទូរស័ព្ទ។

Phone Case
Phone Case

ពេលខ្លះក៏ទាមទារអោយយើងទិញស្រោមទួរស័ព្ទខាតបង់ប្រាក់ ជាញឹកញាប់ ប៉ុន្តែពេលនេះ KSPG.TV ណែនាំលោកអ្នកនូវការជំនួសទិញថ្មីមួយរៀងរាល់ពេល មកពិចារណាសម្រាប់ការបង្កើតស្រោមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនម្តងមើល។