សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមើល រឿងភ័យ រន្ធត់ នឹងគួរឲ្យខ្លាច ពេលនេះ មានរឿងថ្មីដែលទើបចេញទៀត ហើយ គឺរឿង Rings។ នៅក្នុងសាច់រឿងនេះ គឺនិយាយអំពីគូរស្នេហ៍មួយគូរ ដែលខាងស្រីព្យាយាមសង្គ្រោះ ជីវិតមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួន។

The Rings

The Rings The Rings

ដែលមិត្តប្រុសរបសខ្លួនត្រូវរំពាត់ដោយស្រមោលអាថ៌កំបាំង នៅពេលដែលរូប គាត់បានមើលវីដេអូមួយ ហើយអ្នកដែលបានមើលវីដេអូនោះនឹងត្រូវស្លាប់ក្រោយពេល៧ថ្ងៃ។ ហេតុនេះ ហើយទើបមិត្តស្រីរបស់គាត់ព្យាយាមជួយមិត្តប្រុសខ្លួន ដែលបង្កើតឲ្យទៅជាខ្សែរឿងដ៏រន្ធត់មួយ ដែល យើងអាចនិយាយបានថា “ភាពយន្ត នៅក្នុងភាពយន្ត”។The Rings

The Rings

ចង់ដឹងច្បាស់ថា រឿងនេះពិតជារន្ធត់យ៉ាងណា សូមទស្សនា Trailer ដូចខាងក្រោមៈ